Logo
Konum Seçiniz

Müşteri Girişi
Konum Seçiniz

KVKK Aydınlatma Metni

 Satıcı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma metninin amacı ve şirketimizin veri sorumlusu konumu:

Şirketimiz, DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL.MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (“Maazalar” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin, Maazalar tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

2. Hangi kişisel verileri işliyoruz ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı, Soyadı, Doğum Tarihi , Ticari ünvanı, Logo

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, adresi, web site adresi

Finansal Veri

Banka hesap bilgileri

Mali Veri

Vergi Dairesi Bilgisi, Vergi Numarası, Mersis numarası, Kep E-Posta adresi, Ticari Sicil no. Fatura Adresi, imza Yetkilisi Bilgileri

Web Sitesi Kullanım Verileri

Başvuru/Talep formu doldurulma tarihi, aldığı veya alamadığı teklifler, üye olduğu tarih, siteye login olma sıklığı/zamanları, son login tarihi

3. Kişisel verilerinizi ne sebeple ve hangi şekilde istiyoruz ?

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki hizmet sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Aramızdaki hizmet sözleşmesinin ifası için kişisel verilerinizi elektronik ortamda veya sözlü ve fiziksel olarak toplayabiliyoruz.

4. Kişisel verilerinizin işlenme amacı.

Maazalar tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

·Size ait kişisel veriler, maazalar.com ve alt domainlerinde host edilen web sayfaları üzerinden yapacağınız satışlarda veya sunacağınız hizmetlerde için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve Maazalar tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ile Maazalar’ın ve Maazalar ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları için,

·Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

·Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması için,

Kanun uyarınca kişisel veriler, kural olarak veri sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Bununla birlikte Kanun, 5 ve 6. maddeleri kapsamında kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından açık rıza bulunmaksızın veri işlenebilecek birtakım durumları belirlemiştir.

Beşinci madde uyarınca kişisel veriler, veri sahibinin önceden alınmış açık rızası bulunmasa dahi (gerekli aydınlatmanın yapılmış olması koşuluyla) işlenebilecektir.

Kanun’un 28. maddesi uyarınca bazı durumlarda Kanun uygulanmayacaktır.

5.Kişisel verilerin aktarımı.

Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir.

·Satın aldığınız ürünleri size ulaştırabilmek adına verilerinizi kargo şirketlerine aktarabilmekteyiz.

·SMS gönderim listemizde yer almanız halinde toplu SMS veya toplu e-posta listemizde yer almanız halinde toplu e-posta gönderen firmalara yalnız söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verileriniz aktarılabilmektedir.

·Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde destek aldığımız danışmanlık firmalarının ve santral firmasının zaman zaman sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda olabilir. Ancak bu firmaların kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli önlemleri almaktayız.

·Zaman zaman sizin de kabul etmeniz halinde verileriniz kampanya amaçlı iş birliğinde bulunulan firmalara aktarılabilmektedir.

·Verileriniz aynı zamanda, yaptığınız satışlara ait olan tahsilatların gerçekleşmesi için bankalara aktarılmaktadır.

·Verileriniz sizlere kutlama amaçlı hediye gönderebilmemiz adına hediye firmalarına aktarılabilmektedir.

·Yaptığınız satışlardan dolayı tarafınıza ödeme yapılabilmesi için banka ve online tahsilat firmalarına verileriniz aktarılmaktadır.

·Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

·Maazalar.com web sitesinde, iletişim verileriniz ve Ticari Unvanınız, alıcılar (müşteriler) ‘in ürün satın aldığı satıcıyı tanıması amacı ile sayfa üzerinde sergilenmek üzere, paylaşılmaktadır.

·Maazalar.com web sayfası üzerinde veya Maazalar tarafından uygun görülen pazarlama ve tanıtım aktivitelerinde,  Maaza’nızın ve ürünlerinizin tanıtımı için verileriniz kullanılabilir.

6. Kişisel verilerinizin yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılması. 

Kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurt dışındaki aşağıda belirtilen alıcı gruplarına belirlenen amaçlarla aktarabilmekteyiz.

·Sizi gelişmelerden, promosyonlardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta göndermek için yurt dışında bulunan üçüncü kişi bir firmayla çalışıyor olabiliriz. Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabilmekteyiz.

·Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı tespit etmek, sizi ve diğer Satıcılarımızı nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla memnuniyet analizi yapan firmaların yurt dışında bulunan sunucularına gerekli kişisel verilerinizi aktarabilmekteyiz.

·Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan uygulamaların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına aktarabilmekteyiz.

7. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi.

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

8. Kişisel veri sahibi olarak haklarınız.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

·Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkınız vardır. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

·İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Tebliği’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, KVK Başvuru formunun çıktısı alınarak;

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

• Noter vasıtasıyla ya da

• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı [email protected]hs03.kep.tr elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

• Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL.MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Mersis No: 0381042693800015

İletişim linki:  www.maazalar.com/iletisim

Adres: Yeşilce Mahallesi Yunus Emre Caddesi Dalgıç Sokak. No:11 34418 Kâğıthane/İstanbul

 Alıcı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma metninin amacı ve şirketimizin veri sorumlusu konumu.

Şirketimiz, DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL.MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (“Maazalar” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin, Maazalar tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

2. Hangi kişisel verileri işliyoruz.

  Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı, Soyadı, Doğum Tarihi , Ticarı Ünvanı

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, adresi

Finansal Veri

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgisi (CVV numarası dahil),

Mali Veri

Vergi Dairesi Bilgisi, Vergi Numarası, Fatura adresi

Web Sitesi Kullanım Verileri

Başvuru/Talep formu doldurulma tarihi, aldığı veya alamadığı teklifler, üye olduğu tarih, siteye login olma sıklığı/zamanları, son login tarihi

3. Kişisel verilerinizi ne sebeple ve hangi şekilde istiyoruz ?

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki hizmet sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Aramızdaki hizmet sözleşmesinin ifası için kişisel verilerinizi elektronik ortamda veya sözlü ve fiziksel olarak toplayabiliyoruz.

4. Kişisel verilerinizin işlenme amacı.

Maazalar tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Size ait kişisel veriler, maazalar.com ve alt domainlerinde host edilen web sayfaları üzerinden yapacağınız alışverişlerde işlemi yürütebilmek için,

·Maazalar veya satıcılar  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

·Maazalar veya satıcılar tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

·Maazalar’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

·Maazalar’ın ve Maazalar ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

·Maazalar’ın ve Maazalar ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL.MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ  Grup Şirketleri, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

·Şikayet yönetiminin yapılması

·Nihai tüketicilerin ürün alma eğilimlerinin hesaplanması

·Hizmetlerimizden memnun olup olmadığınızın takibinin yapılması

·Rızanız olması halinde başka ürünlerimizin tarafınıza tanıtılması amacıyla toplu e-posta, push notification ve SMS hizmetlerinin verilmesi

·Sizlerin faydalanabileceği kampanyaların organize edilmesi

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
 • Resepsiyon ve danışma işlerinin yürütülmesi
 • Sizlere özel günlerde hediye gönderimi
 • Sizlere en uygun fiyatı sağlayabilmek için piyasa araştırması yapılması

Kanun uyarınca kişisel veriler, kural olarak veri sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Bununla birlikte Kanun, 5 ve 6. maddeleri kapsamında kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından açık rıza bulunmaksızın veri işlenebilecek birtakım durumları belirlemiştir.

Beşinci madde uyarınca kişisel veriler,

· Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,

 · Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

· Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde veri sahibinin önceden alınmış açık rızası bulunmasa dahi (gerekli aydınlatmanın yapılmış olması koşuluyla) işlenebilecektir.

Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda Kanun uygulanmayacaktır:

· Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

· Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

· Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

· Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

· Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

5. Müşterilere ait kişisel verilerin aktarımı.

Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir. Örneğin; 

·Satın aldığınız ürünleri size ulaştırabilmek adına verilerinizi kargo şirketlerine aktarabilmekteyiz.

·SMS gönderim listemizde yer almanız halinde toplu SMS veya toplu e-posta listemizde yer almanız halinde toplu e-posta gönderen firmalara yalnız söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verileriniz aktarılabilmektedir.

·Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde destek aldığımız danışmanlık firmalarının ve santral firmasının zaman zaman sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda olabilir. Ancak bu firmaların kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli önlemleri almaktayız.

·Zaman zaman sizin de kabul etmeniz halinde verileriniz kampanya amaçlı iş birliğinde bulunulan firmalara aktarılabilmektedir.

·Verileriniz aynı zamanda tahsilatların gerçekleşmesi için bankalara aktarılmaktadır.

·Verileriniz sizlere kutlama amaçlı hediye gönderebilmemiz adına hediye firmalarına aktarılabilmektedir.

·Yaptığınız alışverişlerin faturasının kesilmesi için satıcı firmalara verileriniz aktarılmaktadır.

·Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

6.Kişisel verilerinizin yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılması. 

Kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurt dışındaki aşağıda belirtilen alıcı gruplarına belirlenen amaçlarla aktarabilmekteyiz.

·Sizi gelişmelerden, promosyonlardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta göndermek için yurt dışında bulunan üçüncü kişi bir firmayla çalışıyor olabiliriz. Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabilmekteyiz.

·Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı tespit etmek, sizi ve diğer müşterilerimizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan firmaların yurt dışında bulunan sunucularına gerekli kişisel verilerinizi aktarabilmekteyiz.

·Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan uygulamaların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına aktarabilmekteyiz.

7. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi.

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

8. Kişisel veri sahibi olarak müşterilerin hakları.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

(I) Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(III) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(IV) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(V) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(VI) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(VII)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

(VIII) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Tebliği’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, KVK Başvuru formunun çıktısı alınarak;

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

• Noter vasıtasıyla ya da

• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı [email protected] elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

• Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Yeşilce Mahallesi Yunus Emre Caddesi Dalgıç Sokak. No:11 34418 Kâğıthane/İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla

tebligat

Yeşilce Mahallesi Yunus Emre Caddesi Dalgıç Sokak. No:11 34418 Kâğıthane/İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) Yoluyla

 

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile

 

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL.MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Mersis No: 0381042693800015

İletişim linki:  www.maazalar.com/iletisim

Adres: Yeşilce Mahallesi Yunus Emre Caddesi Dalgıç Sokak. No:11 34418 Kâğıthane/İstanbul

 

Hakkımızda

Bir hayata dokunmak ile başlayan grup serüvenimiz yıllar geçtikçe topluma ve bizim gibi hayata sıfırdan başlayan kobilere destek olma noktasına kadar ulaştı. Anadolu’dan çıkıp büyük devlerle kapışmak için verdiğimiz zorlu mücadelemiz bugün binlerce insanın çalıştığı, güçlü markalarla kader birliği yaptığımız, kendi markalarımızı sıfırdan kurduğumuz bir grup şirketine dönüştü.

Uzaklarda olmak ve aynı zamanda ticaretin kalbinde olmaya çalışmak zor olsa da bugün bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz. İşte tam da geldiğimiz bu noktada teknolojinin en kalbinde yer olan Derya Bilişim markamızla bizim gibi sıfırdan başlayan ve zorlu yolları geçmek için ayakta kalmak isteyen markalara bir pazaryeri açmak için yola koyulduk. Adını maazalar.com koyduk ki ne için çalıştığımızı hiç unutmayalım ve unutturmayalım.

Sektördeki hataları kendimize başlangıç noktası edindik ki iş tecrübemizle yenilikçi gençliğimizi birleştirip faydalı bir model sunabilelim istedik. Satıcılarımızı diğer pazaryerlerinin sıkıştıran komisyonlarından kurtaralım ve hem kazandıralım hem de kazanalım istedik. Bu nedenle önce komisyon oranlarımızı daha düşük tutarak yola koyulduk. Satıcılarımıza bir kimlik ve olduğu yerde kendisinin farkına varan müşteriler olsun diye konum özelliği daha işlevsel hale getirdik ve her satıcının kendisini anlatmasına ve iletişim kurmasına izin verdik. Bazen bu tehlikeli dediler ama biz satıcılarımıza güvenmeyi ve onlara iyi şeyler yapmayı tercih ettik.

Ticaretin güvenle başladığını biliyoruz. Bundan dolayı sektörde yeni olmamıza rağmen yüzlerce mağaza ile pazaryerimiz açıp müşterilerimize hizmet vermeye başladık. İnanıyoruz ki kendini sürekli geliştiren yazılımımız ve pazarlama kadromuz ile çok kısa sürede taşları yerinden oynatan ve pazara kattığı yeniliklerle tercih edilen bir marka olacağız. Biz çalışmaya, geliştirmeye ve kazandırmaya devam edeceğiz. Sizleri de bekleriz.

Kolay İade

Satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde maazalar.com’a başvurarak iade koşulları dahilinde, kargo bedeli ödemeden ücretsiz olarak kolayca iade edebilirsiniz.

1.İade koşullarına dikkat edin
 • Satın alınan ürünün orijinal kutusunda ve zarar görmemiş olması,
 • Tüm tamamlayıcı aksesuarları ile birlikte olması,
 • Varsa hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerle birlikte aynı anda eksiksiz ve hasarsız gönderilmesi gerekir.

UYARI: Cayma hakkının geçerli olmadığı ürün tiplerinden biri, "Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerdir. (İç çamaşırı, mayo, kozmetik, kulaklık, epilatör, tıraş makineleri vb.)

2.İade talebi oluşturun

"Hesabım - Siparişlerim" sayfası altında iade etmek istediğiniz ürünün içinde olduğu siparişi açın ve "İade Et" seçeneğini seçin.

3. İade etmek istediğiniz ürün ve sebebini yazın

"İade etmek istediğiniz ürünü seçtikten sonra bir sonraki adımda iade sebebinizi açıklayan seçeneklerden size uygun olanı belirtin. İade başvurusu sırasında sadece aynı satıcıdan alınan ürünler iade edilebilir. İade sebebinizi detaylıca belirtmelisiniz.

4.Kullanmak istediğiniz iade yöntemini seçin

Paketinizin adresinizden ücretsiz teslim alınmasını isterseniz, iade talebi oluştururken: Adresimden ücretsiz teslim alınsın diye not düşmelisiniz. Paketinizi kargo şubesine teslim etmek isterseniz, iade talebi oluştururken: Kargo şubesine teslim edeceğim şeklinde not düşülmelidir. Size verilen kargo kodunu not edin. Ekranda çıkan kargo gönderi kodunu kullanarak ürününüzü belirtilen tarihe kadar ambalajı açılmamış, orijinal kutusunda, tüm aparatları ile eksiksiz ve hasarsız geri göndermelisiniz.

5.Ürünü teslim edin

Ürün, tüm aparatlarıyla eksiksiz bir şekilde paketle ve kargo gönderi koduyla ilgili kargo firmasına teslim edilmelidir.

6.İade Sürecinizi takip edin

İade başvurunuzla ilgili bilgiye "Hesabım - Siparişlerim - Taleplerim" sayfasından ulaşabilirsiniz. Aynı dönemde birden fazla ürününüz için iade talebi oluşturduysanız, her ürünün bildirimini ayrıca kontrol etmeyi unutmayınız. İade talebinizin güncel durumu e-posta, mobil uygulama bildirimleri ve SMS yoluyla size bildirilir.

7. İade Onayı

İade talebiniz onaylandığında ödemeniz otomatik olarak maksimum 3 iş günü içerisinde bankanıza aktarılır. Geri ödemenizin kartınıza veya hesabınıza yansıması bankanızın belirlediği süreye göre değişebilir.

24 Saatte Teslim

24 Saatte Teslim özelliği sadece seçilen konumda bugün kargoda seçeneği olan ürünler için geçerlidir.

Almak istediğiniz ürün için seçeceğiniz konum önemlidir. Eğer seçilen konumda o ürünü 24 saatte teslim edecek mağaza yoksa ürüne standart teslimat prosedürü uygulanır. Olumsuz hava şartları ve yoğun trafik gibi durumlarda müşteri ile iletişime geçilip onay alındıktan sonra teslimat bir sonraki güne ertelenebilir. Müşterilerin teslimat yapılacak saat aralığında adreste olması gerekmektedir. Adres değişikliği olması halinde satıcı mağaza ile iletişime geçilmelidir. Teslimat adresini değişikliği veya teslim edilecek kişiye ulaşılamaması halinde teslimat bir sonraki güne ertelenebilir.

Alışveriş Güvenliği

Maazalar.com ürün ve hizmet üreticilerinin haklarını saygı göstermektedir. Maazlaar.com, taklit edilmiş veya sahte ürünlerin satışına izin vermemektedir. Eğer satın aldığınız ürünün sahte veya taklit olduğuna karar verirseniz, maazalar.com ile irtibat kurunuz, öncelikle uğradığınız mağduriyetin giderilmesi sağlanır. Bu şekilde ürün satan satıcı uyarılır ve devam ederse maazalar.com’da satış yapmasına son verilir.

Maazalar.com alıcıların doğru ürünü ve hizmeti alması konusunda kendi sorumluluklarının bilincindedir. Sipariş edilen ürün yerine farklı bir ürün gönderildiğinde veya aldatmaca yaşandığında, maazalar.com’a bildiren alıcının mağduriyeti, maazalar.com tarafından satıcıya iletilir ve telafi edilmesi için para iadesi veya ürün değişikliği sağlanır.

Maazalar.com, alıcının, hizmet veya ürün satın almak istediği satıcıyı tanımasını sağlar. Bu şekilde alıcının, kendisi için en doğru satıcıyı seçmesi ve daha güvenli alışveriş yapması sağlanır.

Ödeme Güvenliği

3D Secure güvenlik sistemi, 3 boyutlu güvenlik sistemi demektir. Yani alışverişin 3 boyutu olan müşteri, banka ve iş yeri arasındaki bilgi akışını özel şifreler ve anahtarlar ile güvenle saklanır. Güvenlik şifresi SMS yoluyla kart sahibine gönderilir ve bunu kart sahibi haricinde başka kimse göremez. Bu sayede kartın, kart sahibinin rızası olmadan başkaları tarafından kullanılmasının önüne geçilir. Kart sahibi 3D Secure ifadesini gördüğü e-ticaret sitelerinde güvenle alışveriş yapabilir.

Dolandırıcılık amaçlı gönderilere karşı bilmem gerekenler nelerdir?
 • maazalar.com ismi ve logosu kullanılarak; kişisel bilgileriniz ile kredi kartı ve hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi talep eden e-posta ve SMS’lere kesinlikle cevap vermeyin.
 • maazalar.com tarafından arandığı izlenimi yaratarak ya da sahte web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık amaçlı yapılan reklam ve duyurulara, çeşitli vaatlere itibar etmeyin.
 • maazalar.com telefonla ya da e-posta yoluyla hiçbir işlemde şifre istememektedir. Şifre ve parolanızı kimseyle paylaşmayın.
 • Gerçek olamayacak kadar iyi bir anlaşma vaat eden, derhal harekete geçmenizi talep eden, ekler veya bağlantılar içeren veya kişisel bilgilerinizi isteyen herhangi bir e-postadan şüphelenin.
 • Tanımadığınız kişilerden gelen bağlantıları açmayın ve yanıtlamayın.

Dolandırıcılık amaçlı gönderilerle karşılaştığınızı düşünüyorsanız [email protected] hesabına e-posta gönderebilirsiniz.